Inzetbaarheidscan medewerkers

Met  de Inzetbaarheidsscan is uitgebreid stilgestaan bij de gezondheidssituatie van de medewerkers in de Waterbouw. In het onderzoek is nagegaan of het werk hier invloed op heeft.  In deze rapportage worden praktische adviezen gegeven hoe de gezondheidstoestand van medewerkers kan worden verbeterd.

Samenvatting eindrapportage Inzetbaarheidsscan

Algemeen

In totaal hebben 417 medewerkers deelgenomen aan de Inzetbaarheidsscan. De doelgroep bestaat uit voor 97,6% uit mannen en 2,4% uit vrouwen. Het potentiële deelnemers aantal is 3020, wat een deelnemerspercentage geeft van 13,8%. De gemiddelde leeftijd van de doelgroep is 48 jaar.

Fysieke klachten houdings- en bewegingsapparaat

Bij fysieke klachten aan rug, nek, been en arm(en) geeft 54,2%  van de betreffende medewerkers aan dat dit veroorzaakt wordt door het werk en 58,5% van de betreffende medewerkers geeft aan dat de klachten verergerd worden door het werk.

In aantallen medewerkers betreft dit 45-92 medewerkers (10,8% - 22,2%). Vergelijking met de benchmark (andere sectoren) is dat behalve beenklachten het percentage in de Waterbouw hoger is.  Advies:

 • Groepsvoorlichting + advies fysieke klachten (rug) op de werkplek
 • Individueel advies werkplektraining en –coaching

Resultaten – fysieke vitaliteit

Een gezonde leefstijl bestaat uit leefstijlgedragingen, ook wel BRAVO-factoren genoemd: meer Bewegen, niet Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. De medewerkers en met name de oudere medewerkers (boven 48 jaar) hebben een ongezonde leefstijl:

 • 20,4% rookt dagelijks, benchmark is 13,6%
 • 28,9% valt in de categorie overmatig drinker, benchmark is 20,7%
 • 71,5% heeft overgewicht, benchmark is 57,2% (BMI zelf gerapporteerd)

Advies:

 • Stimuleer beweging
 • Ontmoedig roken
 • Individuele begeleiding
 • Stimuleer een gezonde leefstijl

Resultaten – mentale vitaliteit

De resultaten ten aanzien van werkbeleving en vitaliteit zijn positief en de aanbeveling is om deze hoge mate van tevredenheid en bevlogenheid vast te houden.

In totaal geeft 82% van de medewerkers aan dat ze voldoende energie ervaren in het werk. Bij de medewerkers onder 48 jaar is dit zelfs 88,3%.

71,3% van de medewerkers scoort (zeer) hoog op bevlogenheid. 69,2% van de medewerkers geeft aan dat zij een goede werk-privé balans hebben.

Resultaten – Werkbelevingsmodel (WEB-model)

De mentale belasting en leermogelijkheden zoals deze gemeten zijn via het zogenaamde WEB-model zijn voor onze sector negatief ten opzichte van de benchmark.

Advies:

 • Sturen op energiebronnen door de medewerker zelf veranderingen te laten voorstellen in werkomstandigheden, taken en/of relaties op het werk. 

Resultaten – Workability Index (WAI) 

De WAI is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd instrument dat kan bijdragen een een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De gemiddelde WAI score is 40,8%. Opvallend is dat medewerkers van 48 jaar en jonger met 53,8% uitstekend scoren, terwijl deze score bij medewerkers van 49 jaar en ouder vervolgens snel terugloopt, van goed (40,4%) naar matig (19,1%). 

Advies: 

 • Doe nader onderzoek naar het omslagpunt van de inzetbaarheid van jongere en oudere medewerkers
 • Aandacht voor medewerkers met matig en slecht werkvermogen
 • Stuur op werkvermogen als KPI in relatie tot verzuim
 • Houd inzetbaarheidsgesprekken:
 • Behoud, herstel of bevordering werkvermogen
 • Inzetbaarheidsplan
 • Stimuleren eigen regie

Resultaten specifieke vragen Waterbouw

Uit de resultaten van deze specifieke vragen voor onze sector komt naar voren dat medewerkers wel bezig zijn met hun mobiliteit en inzetbaarheid. Op eigen initiatief heeft 29,5% uit eigen beweging een training of opleiding gevolgd en 44,5% overweegt om dit te doen met als doel toe te werken naar een volgende stap in hun loopbaan. In de algemene beantwoording van de mobiliteitsvragen hebben 47,3% van de medewerkers aangegeven niet tevreden te zijn met de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf.

Verder komt met een gemiddelde score van 5,0 naar voren dat een gezonde werk-privé balans in het werk aandacht behoeft. 

Advies:

 • Onderzoek opleidingsbehoefte gericht op toekomstige ontwikkeling
 • Aandacht voor werk-privé balans

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van Partijen, email: l.vanvlier@waterbouwers.nl, telefoonnummer: 070-3490705.