Werkgevers gezocht voor het onderzoek interventies Duurzame Inzetbaarheid

14 juni 2017

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat hoog op de HR-agenda van werkgevers. 

De uitdaging waar zij voor staan is dat medewerkers ook zelf initiatief nemen om te werken aan hun inzetbaarheid nu en in de toekomst.
Binnen de organisaties zijn verschillende groepen medewerkers te onderscheiden. Over het algemeen zijn hoger opgeleiden beter in staat vorm te geven aan hun eigen duurzame inzetbaarheid (DI). Voor middelbaar en lager opgeleiden ligt dit anders. Zij hebben extra ondersteuning en een andere benadering nodig. 

Het ministerie van SZW wil onderzoek doen op welke wijze en onder welke voorwaarden lager en middelbaar opgeleide medewerkers (t/m MBO4 niveau) actief aan de slag gaan met hun DI. Focus ligt op stimuleren van bewustwording, versterken van steun door de leidinggevende en faciliteren van acties door middelen beschikbaar te stellen.

AWVN en het ministerie van SZW zoeken bedrijven die met minimaal 2 teams willen deelnemen aan dit experiment.

Opzet onderzoek:
•    Het experiment loopt gedurende 6 maanden
•    Selectie van 40 gelijkwaardige teams met lager/middelbaar opgeleide medewerkers waarvan 20 onderzoeksteams en 20 controleteams. De teams bestaan uit minimaal 5 en maximaal 25 medewerkers.
•    Medewerkers van de 20 controleteams ontvangen de volgende interventies:
o Gebruik maken van de app en website Tiptrack. 
o Bewustwordingsbijeenkomst voor het team geleid door de leidinggevende, gericht op vergroten van inzicht in de noodzaak om werk te maken van de eigen DI.
o Minimaal 3 gesprekken tussen leidinggevende en medewerker, waarin DI van de medewerker aan de orde komt.
o Faciliteiten vanuit werkgever om DI te bevorderen, zoals scholing (vanuit DWSRA-subsidie biedt AWVN vouchers van € 300,= per medewerker op basis van cofinanciering; werkgever draagt 40% bij).
•    Medewerkers van de 20 onderzoeksteams ontvangen dezelfde interventies als de controlegroep plus:
o Begeleiding van het team door de leidinggevende die daartoe getraind is via de gesprekstraining ‘motivational interviewing'*
•    Evaluatie van de effecten van de interventies; als evaluatiemethodieken worden gehanteerd deskresearch, enquêtes en een beperkt aantal interviews onder medewerkers en leidinggevenden.

Van de werkgever wordt gevraagd:
•    Bepalen welke teams met lager/middelbaar opgeleide medewerkers aan het onderzoek deelnemen
•    Communicatie naar de medewerkers over deelname aan Tiptrack en het onderzoek op basis van het communicatie- en implementatieplan dat vanuit Tiptrack wordt geleverd (incl. gedrukte communicatiemiddelen en digitale nieuwsbrief 2x per maand) 
•    Zorgen voor de  implementatie van Tiptrack bij de deelnemende teams
•    Management onderschrijft het belang van DI
•    Uitvoeren van start- / bewustwordingsbijeenkomst door de leidinggevende met de teams die deelnemen aan Tiptrack waarin aan de orde komt:
1. Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor jou en je werkgever?
2. Wat heb jij nodig om duurzaam inzetbaar te zijn?
3. Introductie van Tiptrack
4. Downloaden en eerste keer gebruiken van Tiptrack
5. Wegwijs maken op Tiptrack
•    Deelname van de leidinggevenden van de onderzoeksteams aan de training motivational interviewing (minimaal 2 sessies van 6 uur).
•    Deelname van de leidinggevenden van de controleteams aan een bijeenkomst van een dagdeel, waarin zij getraind worden om de start- / bewustwordingsbijeenkomst over Tiptrack aan het eigen team te geven en zij geïnformeerd worden hoe zij Tiptrack kunnen inzetten om hun medewerkers te begeleiden in het gebruik van Tiptrack.
•    Leidinggevende en medewerker hebben minimaal 3 keer een gesprek, waarin DI wordt besproken. 
•    Medewerkers en leidinggevenden laten deelnemen aan de enquêtes en evaluatie van de interventies.
•    Licentiekosten van Tiptrack gedurende 6 maanden: €15,= per medewerker en € 1.500,= aan vaste kosten.
•    Vouchers voor tools, advies en opleidingen in de webshop: cofinanciering: maximaal € 300,= subsidie en € 200,= vanuit de werkgever per medewerker.

Werkgever ontvangt:
•   €  350, = per team (interventie- en controle teams)
•   Gratis training Motivational Interviewing aan leidinggevenden van de interventieteams.
•   Gratis training leidinggevenden van de controleteams over begeleiding medewerkers d.m.v. Tiptrack (1 dagdeel).
•   Gebruik van Tiptrack door de medewerkers inclusief vele tools op het terrein van gezondheid, financiën, ontwikkeling en werk.
•   Vouchers: elke deelnemer aan Tiptrack krijgt een budget van € 500,- om te besteden in de webshop; € 300,- wordt gefinancierd vanuit AWVN (subsidie via DWSRA-regeling) en € 200,- door de werkgever.
•   Inzicht in de wijze waarop de regie van medewerkers op hun DI versterkt kan worden.
•   Rapportage van het onderzoek

Planning
September: training Motivational Interviewing aan leidinggevenden onderzoeksteams en training leidinggevenden van de controleteams over begeleiding medewerkers d.m.v. Tiptrack
 
1 oktober: start experiment
31 maart: einde experiment
1 april – 1 mei 2018: eindmeting en rapportage onderzoek

Meer informatie en aanmelden
AWVN-werkgeverslijn, T. 070 850 86 05, of via: werkgeverslijn@awvn.nl

*Naast inzicht speelt motivatie een belangrijke rol bij duurzaam inzetbaarheid. Motivational Interviewing (MI) is een gespreksmethode gericht op het ontwikkelen van intrinsieke motivatie tot verandering. De methode is niet alleen evidence based, maar ook gebaseerd op best practices. Door deze methodiek toe te passen is er een goed draagvlak voor passende interventies.