‘Individuele leerrechten goed voor inzetbaarheid’

03 juli 2019

Het loont voor de overheid om geld te steken in een systeem van individuele leerrechten voor iedereen. “Geld steken in individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en terugdringen van inkomensongelijkheid”, aldus werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het kabinet (en dus ook de hele maatschappij) verdient die investering terug.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van werkgeversorganisaties, de MBO Raad en de brancheorganisatie voor particuliere opleidingen NRTO. Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt is het volgens SEO “keihard nodig” om een leven lang leren goed van de grond te krijgen. Een leerrechtensysteem kan de boost geven aan de leercultuur in Nederland die nodig is. Als werkenden en werkzoekenden een leven lang kunnen leren zijn ze beter inzetbaar, wordt de inkomensongelijkheid teruggedrongen en dalen de uitkeringslasten.

Leerrechtensysteem

De opdrachtgevers van het onderzoek pleiten voor de invoering van een leerrechtensysteem, waarbij iedereen na zijn beroepsopleiding recht heeft om tijdens zijn loopbaan een door de overheid erkende vorm van op-, bij- of omscholing te volgen. Volgens de onderzoekers nemen de belastinginkomsten met zo’n systeem toe doordat beter geschoolde werkenden meer verdienen.

Toebedeeld

Alle werkenden en werkzoekenden met minimaal een startkwalificatie en minstens twee jaar uitgeschreven uit het reguliere onderwijs of ouder dan 27 jaar moeten leerrechten toebedeeld krijgen. De hoogte van die leerrechten zijn gelijk aan de kosten van een universitaire opleiding minus de opleiding die men al gevolgd heeft. Deze leerrechten kan men vervolgens besteden bij door de overheid erkende onderwijsinstellingen, publiek of privaat.

Investering verdient zich terug

Uit een doorrekening van SEO Economisch Onderzoek blijkt volgens VNO-NCW dat geld steken in een systeem van individuele leerrechten voor werkenden en werkzoekenden loont: het kabinet verdient de eigen investeringen “dubbel en dwars” terug. “Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen en het terugdringen van inkomensongelijkheid”, aldus VNO-NCW. “De sociale zekerheidslasten dalen omdat minder werkzoekenden er gebruik van hoeven maken en de belastingopbrengsten nemen toe doordat de gemiddelde jaarinkomens van werkenden stijgen.”

STAP

Het kabinet kondigde begin juni het STAP-budget aan. Stap moet de vervanger worden van de fiscale scholingsaftrek. Het kabinet is daar niet erg tevreden over. Vooral hoger opgeleiden gebruiken de aftrekregeling. En deze mensen doen al relatief veel aan om-, her- en bijscholing. De mensen die het meeste baat hebben bij bijscholing zijn “helaas vaak ook de mensen die er het minst gebruik van maken. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen, zoals verkoop- en administratief medewerkers”, aldus het ministerie in een persbericht.

Hoe werkt STAP?

Wie een opleiding wil doen, kan zich straks online aanmelden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding hij of zij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt in aanmerking. Het UWV moet de regeling gaan uitvoeren. Bij de beoordeling kijkt het UWV of iemand al recht heeft op studiefinanciering of andere vormen van publieke financiering van onderwijs. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding.